Opłaty

Za wykonywanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej (taksa notarialna powiększana jest o podatek od towarów i usług tzw. VAT, przekazywany przez notariusza organom podatkowym).

Maksymalne opłaty, jakie poniesiemy za czynności dokonywane przez notariusza, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Kwota taksy notarialnej zależna jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Zgodnie z Artkułem 7 ustawy „Prawo o notariacie” notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, pobiera również opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.

Maksymalne wynagrodzenie notariuszy wynosi:

  • 100 zł (przy wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3000 zł),
  • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł (gdy wartość przedmiotu czynności notarialnej wynosi od 3000 do 10000 zł),
  • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10000 zł (wartość przedmiotu czynności notarialnej od 10000 do 30000 złotych),
  • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30000 zł (przy wartości przedmiotu czynności notarialnej od 30000 do 60000 zł),
  • 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60000 zł (wartość przedmiotu czynności notarialnej powyżej 60000 do 1000000 zł),
  • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1000000 zł (jeżeli wartość przedmiotu czynności notarialnej wynosi od 1000000 do 2000000 zł),
  • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2000000 nie więcej niż 10000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł (gdy wartość przedmiotu czynności notarialnej przekracza 2000000 zł).

Wyszczególnione stawki wynagrodzenia nie obejmują kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Chcąc poznać wysokość opłaty za daną czynność notarialną prosimy o kontakt z naszą kancelarią notarialną w Opolu. Nasz Notariusz udziela bezpłatnych informacji i wyjaśnień w sprawie wykonywanych czynności notarialnych.

Zapraszamy do kontaktu!