Dokumenty

Aby nasza mieszcząca się w Opolu kancelaria notarialna mogła przygotować odpowiednią dla klienta umowę należy dostarczyć do jej siedziby dokumenty, które wymagane są do wykonania określonej czynności notarialnej (powinny one trafić do notariusza na 2-3 dni robocze przed ustalonym terminem przeprowadzenia czynności notarialnej).

Dokumentami potrzebnymi do sporządzenia umowy zbycia (np. sprzedaż, darowizna) nieruchomości gruntowej (działki) są:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych,
 • wartość rynkowa działki,
 • warunki i data wydania działki,
 • numer konta bankowego.

Dokumentami koniecznymi do sporządzenia umowy zbycia (np. sprzedaż, darowizna) prawa własności lokalu są:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • nr NIP stron, spisane dane z dowodów osobistych lub skserowane dowody (imiona i nazwiska, imiona rodziców, adres, pesel, nr dowodu),
 • podstawa nabycia,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

Chcąc sporządzić testament należy do siedziby Kancelarii Notarialnej w Opolu dostarczyć:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

Dokumenty potrzebne w przygotowaniu poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (w przypadku mężczyzn odpis aktu urodzenia, w przypadku kobiet odpis aktu małżeństwa),
 • wszystkie istniejące testamenty spadkodawcy,
 • dokument urzędowy obejmujący numer PESEL spadkodawcy (np. stary dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie wydane w tym celu przez organ gminy prowadzący ewidencję ludności),
 • jeżeli do spadku należy nieruchomość należy przygotować dokument obejmujący oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

Zawarte powyżej informacje mają jedynie charakter przykładowy i nie uwzględniają wszystkich czynności notarialnych, których wykonywaniem zajmuje się nasza Kancelaria.

Chcąc dowiedzieć się, jakie dokumenty konieczne są do sprawnego przeprowadzenia interesującej Cię czynności notarialnej skontaktuj się z nami.