Czynności notarialne

Notariusz to jedyny przedstawiciel nauk prawniczych, który nie świadczy usług prawnych, lecz dokonuje określonych czynności notarialnych.

Notariusz ma obowiązek udzielić stronom wyjaśnień związanych z wykonywanymi czynnościami, w tym pouczać o uprawnieniach urzędu skarbowego dotyczących wartości przedmiotu czynności, podstawie prawnej i sposobie obliczania opłaty skarbowej i podatku od darowizny, oraz zaniechaniu ich poboru.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie) do notariusza należy:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzenie poświadczeń,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Dokonując określonych czynności notarialnych notariusz ma obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialnych nasz notariusz dokonuje w języku polskim w swojej kancelarii notarialnej w Opolu. Na życzenie stron może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywanie czynności notarialnej i obowiązek ten trwa nieprzerwanie nawet po odwołaniu notariusza z pełnionej funkcji (wyjątkiem jest sytuacja, w której ma wystąpić przed sądem, jako świadek).

Kancelaria Notarialna w Opolu – to, co piszą notariusze stanowi prawo.